• İnsan Gücümüz


Fiba Yenilenebilir Enerji Holding, olarak başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanırız. Uygun bilgi birikimli insan gücünü bünyemize kazandırma amacının yanı sıra; birlikte ilerlediğimiz çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemeye önem veririz.

Başarımızı açık iletişim anlayışı ile bir takım olarak birlikte hareket etmemize borçluyuz.

Paylaşılan her görüşün bizleri daha da ileri götüreceğini biliriz.

 

İnsan Kaynakları Politikamız

1. Amaç
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. İnsan Kaynakları süreçlerinin temel ilke ve prensiplerini, şirketin vizyon, strateji, kültür ve değerlerine uygun olarak yürütmeyi amaçlıyoruz.

2. Kapsam
Bu politika, Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. bünyesindeki tüm personeli ve ilerde kariyer imkânı yakalayacak olan aday yetenekleri kapsamaktadır.

3. Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. Olarak Taahhütlerimiz ve Uygulamalarımız:
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak, “Enerji sektöründe en güvenilir ve çalışmak için en çok tercih edilen grup olmak” vizyonuyla hareket ediyor ve insanlara dokunan süreç ve uygulamalara odaklanıyoruz.

Şirket, hedeflerine ulaşmak için işbu politikada belirtilen İşe Alım Yönetimi, Eğitim, Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Etik İlkeler ve Disiplin süreçlerini yazılı prosedür halinde bulunduruyoruz ve düzenli olarak kontrol ederek; gerek görülmesi durumunda revize edilmesine özen gösteriyoruz.

Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak, kurumsal yapıyı güçlendirebilmek ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için; çalışanların beklentilerini ve motivasyonlarını artırıcı unsurları tespit edebilmenin önemli olduğu inancından hareketle, kurum içinde “Çalışan Bağlılığı Araştırması”nın uygulanmasını sağlıyoruz. Bu doğrultuda, araştırmada elde edilen verilerden çıkan sonuçlar neticesinde:

• Çalışanlarımızın iş tatmini, kurumsal aidiyet ve motivasyon düzeylerinin artırılması için gereken adımların ve önceliklerin tanımlanmasını,
• İyileştirme planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesini taahhüt ediyoruz.

Çalışanlarımızda ve çalışan adaylarında ırk, din, dil, renk, etnik ve ulusal köken, cinsiyet, medeni hal, yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer veriyoruz. Farklı kültürlere sahip çalışanların, işbirliği içerisinde değer yarattığına inanıyoruz.
Tüm İnsan Kaynakları süreçlerini, bu ayrımları yapmaksızın uyguluyoruz.

3.1. İşe Alım Politikası
Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanıyor ve uygun bilgi birikimli insan gücünü şirkete kazandırmayı amaçlıyoruz.

İşe alım süreçlerimizi; kurum kültürüne adaptasyon sağlayabilecek, bilgi ve yetkinlikleri pozisyona uygun adayları yerleştirecek şekilde yapıyoruz.

İşe alımlarda öncelikle iç kaynaklarımıza yöneliyoruz. Kaynağın mevcut çalışma arkadaşlarımızdan sağlanamaması durumunda ilanlarımızı, kurumsal web sitemizde belirtilen işe alım portallarında herkese açık şekilde yayınlayarak; ilana uygun olan tüm adayların başvuru yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Başvuru yapan adayları değerlendirirken eşitlikçi bakış açısını ön planda tutuyor; cinsiyet, ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın tüm adayların başvurularını şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz.

3.2. Eğitim Politikası
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak, hedeflerine ulaşabilmesi ve bunların sürekliliğini sağlayabilmeleri için birlikte ilerlediğimiz çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemeye önem veriyoruz.

Eğitim planlamasının, hem çalışanlar hem de şirket için bir değer yaratması ve şirketin stratejik hedefleri ile ilişkili olmasına öncelik veriyoruz.

3.3. Ücretlendirme Politikası
Çalışanlarımızın ücret planlaması yapılırken, yapılan işin boyutunu ve sektörün yapısını göz önünde tutuyoruz. Planlamada, rekabetçi ve adil bir şekilde ücretlendirilmenin sağlanmasına dikkat ediyoruz.

Düzenli aralıklarla bağımsız ücret araştırmalarına katılıyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin ücret ve yan haklar stratejilerini yeniden değerlendiriyoruz.

Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. bünyesinde çalışanlarımızın performans değerlendirmelerini, Performans Değerlendirme Prosedürü kapsamında; hedefler ve yetkinlik performansı bazında ölçüyoruz. Bu değerlendirme modeli ile;

• Şirketimizin stratejik hedefleri ile çalışanlarımızın hedeflerinin uyumunu sağlayarak yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturmayı,
• Çalışanlarımızı adil, sistematik, katılımcı ve ölçülebilir bir metotla değerlendirerek hedeflere ulaşılmasını sağlamayı,
• Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleyici metotların uygulanmasını ve bu metotların şirket genelinde yaygınlaşmasını taahhüt ediyoruz.
Çocuk Bakım Prosedürü kapsamında, kadın çalışanlarımızın doğum sonrası çalışma hayatına dönüşlerini destekliyor ve çocuk bakımlarına yönelik gerekli katkıyı sağlıyoruz.

3.4. İnsan Hakları Politikası
• Tüm çalışanlarımızın haklarını, yürürlükteki mevzuata tam uyumlu şekilde yerine getiriyoruz.
• İş Hukuku, İş Sağlığı Güvenliği kurallarına ve Sosyal Güvenlik Kanununa uygun olarak güvenli çalışma koşullarını yaratmaya özen gösteriyoruz.
• Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında gereklilikleri uyguluyor ve takip ediyoruz.Kanun maddelerini içeren prosedürü tüm çalışanlarımız ile paylaşıyor ve veri süreçlerinin işlenmesine dair gerekli olan açık rıza metnini tüm çalışanlarımıza sunuyoruz.
• Çalışanlarımızın sendikal örgütlenme özgürlüğüne, toplu iş sözleşme haklarına, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmalarına saygı gösteriyoruz.
• Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. bünyesinde; zorla çalıştırma, yasadışı göçmen ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilmesine, her türlü kötü muamele veya sömürücü davranışları içeren zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılmasına asla müsaade etmiyoruz.
• Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak; 21/09/2021 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir üyesi olarak, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 prensibini benimsiyor ve savunuyoruz.
• Fırsat eşitliğini her daim savunan bir şirket olarak, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm süreçlerimizde kadın ve erkek çalışanlarımızın haklarını eşit ölçüde savunuyoruz. Fırsat eşitliğini iş süreçlerimizin tamamında uyguluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor ve bu yönde kurumsal eğitim planlamaları ile tüm çalışanlarımızın eşitlikçi dili benimsemesini sağlıyoruz.
• Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak, kadın çalışan ile erkek çalışan arasındaki iş dengesini sağlamak amacı ile; 10/06/2019 tarihinde imzacısı olduğumuz WEP’s (Women’s Empowerment Principles) rehberini takip ediyoruz.

3.5. Etik İlkeler, Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak, etik ilkelere uyum gösterilmesi için maksimum özen gösteriyoruz.
Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, kurum kültürüne aykırı sayılabilecek diğer davranışları da Disiplin Yönetmeliği’nde detaylı olarak belirtiyoruz. Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Direktörü ve ilgili birim yöneticilerinden oluşan Disiplin Kurulumuz aracılığı ile; etik ilkelere ve disiplin yönetmeliğine aykırı davranan çalışanlara, İş Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda gerekli yasal yaptırımları uyguluyoruz.

 

İNSANA, DOĞAYA VE ÇEVREYE SAYGI BİLİNCİ İLE DEĞERLERİMİZİ SAHİPLENİRİZ!

İşimiz Eşitlik

Fina Enerji Holding; kurumsal ve bireysel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ve ortak dilin oluşmasını amaçlamaktadır.

Şirket içinde, “İşimiz Eşitlik” misyonunu üstlenen Eşitlik Elçilerimiz aracılığı ile; iş yerinde fırsat eşitliğine dair birçok projelerin gelişmesine destek olmaktadır.

Bunun yanı sıra; Ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna katkıda bulunacağına inandığımız insiyatiflerde imzacı ve üye olarak yer alırız.

 

KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ (WEPS)

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Fina Enerji Holding, 2019 yılından itibaren WEPs imzacısı olarak; iş dünyasında kadın çalışanların güçlenmesi için gerekli desteği sağlamaktadır. (https://www.weps.org/)

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (UN GLOBAL COMPACT)

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. Fina Enerji Holding, 2021 yılından itibaren sözleşmenin imzacısı olarak, Birleşmiş Milletler’in hedeflerini destekleyici ve evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyici politikasını sürdürmeye devam etmektedir.

 

Enerji dolu kariyer fırsatları için;

linkedin     kariyer.net
HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Fiba Yenilebilir Enerji Holding

SANTRALLERİMİZ

SANTRALLERİMİZ

RES ve GES Enerji Santralleri

CEREAN ENERJİ

CEREAN ENERJİ

Fiba Yenilebilir Enerji Holding Şirketleri Fiba Grup İştirakidir.